Przetarg nieograniczony na budowę pętli autobusowej

Przetarg nieograniczony na budowę pętli autobusowej

2018-07-13

 

 

 

Białogardzki Park Inwestycyjny „INVEST –PARK” Sp. z o.o.

ul. Kołobrzeska 58, 78-200 Białogard

(obiekt Inkubatora Technologicznego I piętro)
tel/fax: 94 312 44 49, e-mail:   biuro@investparkbialogard.pl
NIP: 672-207-74-46 

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie:
Budowa pętli autobusowej z odwodnieniem na działce 2/1 obr. 0004 Białogard – Miasto

 

 

1.  Przedmiotem zmówienia jest budowa pętli autobusowej przy ul. Kołobrzeskiej w Białogardzie

2.  Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót drogowych zgodnie z projektem budowlanym w zakresie:
       1) Roboty przygotowawcze i ziemne
Uwaga:
- Zamawiający nie wymaga wywożenia urobku, a jedynie hałdowanie w odległości do 60m,
- jeżeli po wykonaniu pomiarów wystąpi potrzeba wykonania warstwy wyrównawczej z kruszywa zagęszczone mechanicznie, to niniejszy zakres może zostać zlecony jako roboty dodatkowe;

      2) Wykonanie podbudowy;
      3) Roboty krawężnikowe i nawierzchniowe;
      4) Wykonanie odwodnienia;

Tereny zielone nie są objęte zakresem zamówienia.

Szczegółowy zakres określa projekt budowlany załączone oraz STWiOR.

Zamawiający przed udostępnieniem terenu budowy:

- zniweluje istniejącą hałdę ziemi w obrębie terenu budowy,

- dokona przełożenia istniejącej latarni kolidującej z projektowanym obiektem.

5.  Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:
      1) wykonanie robót budowlanych 30 dni od daty przekazania placu budowy.

6. Ofertę należy złożyć zgodnie z SIWZ, która jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

7. Oferty należy składać do dnia 20.07.2018 r. (piątek) do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego.

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2018 r. o godzinie 12:05 w siedzibie Zamawiającego (j.w.) -gabinet Prezesa Zarządu.

9. Kryteria oceny ofert: Cena - 100 %,

10. Termin związania ofertą – 30 dni.

11.  Zamawiający wymaga wniesienia wadium, w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wadium należy w płacić na konto nr 73 8562 0007 0000 1349 2000 0010   w Banku Spółdzielczym w Białogardzie.

12.  Szczegółowy opis zawiera SIWZ dostępna wraz z załącznikami na stronie  www.investparkbialogard.pl

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółki i na stronie internetowej www.investparkbialogard.pl w dniu 13.07.2018r.

 

Zatwierdził

Robert Madejski
Prezes Zarządu

Załączniki:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Przedmiar
Projekt
SIWZ
STWiOR