Zaproszenie do składania ofert- elektryka

Zaproszenie do składania ofert- elektryka

2018-02-02

 

 

 

Białogardzki Park Inwestycyjny „INVEST-PARK” Sp. z o.o.

 

zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie:
 wykonania instalacji elektrycznej

 

1. Przedmiotem zmówienia jest wykonanie instalacji elektrycznej według załączonej dokumentacji projektowej.

2. Roboty towarzyszące oraz tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową konieczne do uwzględnienia:

a) organizacja i zabezpieczenie placu budowy,

b) uporządkowanie terenu objętego placem budowy.

3. Termin wykonania zamówienia:

a) instalacja elektryczna i oświetleniowa hali do 26.02.2018

b) instalacja elektryczna i oświetleniowa w części biurowo-socjalnej do 25.03 (udostępnienie placu budowy od 10.03.2018)

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1)     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)     posiadają wiedzę i doświadczenie.

3)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

4)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie   przedmiotu Zamówienia.

W trakcie oceny ofert Zamawiający może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających w/w wymogi.

5. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 wraz z kosztorysem, który zostanie wykonany na podstawie projektu budowlanego.

6. Zamawiający dopuszcza składanie dodatkowych ofert wariantowych np. na oprawy oświetleniowe.
7. Zamawiający rozliczenie końcowe robót określi w formie wynagrodzenia obmiarowego.

8. Zamawiający dopuszcza składnie ofert drogą elektroniczną tj. przesłany skan oferty i kosztorysu ofertowego na adres biuro@investparkbialogard.pl.

9. Kompletną ofertę należy złożyć  w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego tj. 78-200 Białogard, ul. Kołobrzeska 58 (obiekt Inkubatora Technologicznego I piętro) lub przesłać w wersji elektronicznej (skan podpisanej oferty z załącznikami) na adres biuro@investparkbialogard.pl  w terminie do 9 lutego 2018r. (tj. piątek) do godziny 9.00.

10. Otwarcie ofert nastąpi 9 lutego 2018 r. o godzinie 9.05 w siedzibie zamawiającego.

11. Po wyborze wykonawcy, podpisanie umowy i przekazania placu budowy nastąpi najpóźniej  16 lutego do godziny 15.00.

12. Kryteria oceny ofert: Cena - 100 %.

13. Zamawiający może unieważnić część lub całość postępowania bez podania przyczyn unieważnienia.

14. Termin związania ofertą – 20 dni.

1) załącznik nr 1 – formularz oferty

2) załącznik nr 2 – projekty

 

Białogard 02.02.2018

  zatwierdził:

Robert Madejski

 Prezes Zarządu

 

Formularz ofertowy poprawiony
Wzór umowy