Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji wod-kan oraz instalacji gazowej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji wod-kan oraz instalacji gazowej

2018-02-02

 

 

 

Białogardzki Park Inwestycyjny „INVEST-PARK” Sp. z o.o.

 

zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie:
 wykonania instalacji wod-kan oraz instalacji gazowej

 

1. Przedmiotem zmówienia jest wykonanie instalacji wod-kan oraz instalacji gazowej według załączonej dokumentacji projektowej.

2. Roboty towarzyszące oraz tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową konieczne do uwzględnienia:

a) organizacja i zabezpieczenie placu budowy,

b) uporządkowanie terenu objętego placem budowy.

3. Termin wykonania zamówienia do 25.03.2018 r. (wejście na plac budowy – 10.03.2018)

 

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1)     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)     posiadają wiedzę i doświadczenie.

3)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

4)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie   przedmiotu Zamówienia.

W trakcie oceny ofert Zamawiający może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających w/w wymogi.

5. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 wraz z kosztorysem, który zostanie wykonany na podstawie projektu budowlanego.

6. Zamawiający rozliczenie końcowe robót określi w formie wynagrodzenia obmiarowego.

7. Zamawiający dopuszcza składnie ofert drogą elektroniczną tj. przesłany skan oferty i kosztorysu ofertowego na adres biuro@investparkbialogard.pl.

8. Kompletną ofertę należy złożyć  w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego tj. 78-200 Białogard, ul. Kołobrzeska 58 (obiekt Inkubatora Technologicznego I piętro) lub przesłać w wersji elektronicznej (skan podpisanej oferty z załącznikami) na adres biuro@investparkbialogard.pl  w terminie do 9 lutego 2018r. (tj. piątek) do godziny 9.00.

9. Otwarcie ofert nastąpi 9 lutego 2018 r. o godzinie 9.15 w siedzibie zamawiającego.

10. Po wyborze wykonawcy, podpisanie umowy i przekazania placu budowy nastąpi najpóźniej  16 lutego do godziny 15.00.

11. Kryteria oceny ofert: Cena - 100 %.

12. Zamawiający może unieważnić część lub całość postępowania bez podania przyczyn unieważnienia.

13. Termin związania ofertą – 20 dni.

1) załącznik nr 1 - formularz oferty

2) załącznik nr 2 - projekty

3) załącznik nr 3 - przedmiar

 

Białogard 02.02.2018

  zatwierdził:

Robert Madejski

 Prezes Zarządu

 

Formularz ofertowy poprawiony
Wzór umowy
Pytania i odpowiedzi