Zaproszenie do składania ofert na wykonanie naprawy dachu

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie naprawy dachu

2019-05-10

 

 

 

Białogardzki Park Inwestycyjny „INVEST-PARK” Sp. z o.o.

 

zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie:
 wykonania naprawy pokrycia z papy dachu budynku

 

1. Przedmiotem zmówienia jest wykonanie naprawy pokrycia z papy dachu budynku socjalnego przy hali Kabel-Technik Polska przy ul. Przemysłowej 1 w Białogardzie, powierzchnia ok. 270 m2:

1. Wykonanie pokrycia dachu – warstwa podkładowa,
2. Wykonanie pokrycia dachu – warstwa wierzchnia,
3. Obróbki blacharskie,
4. Wyprofilowanie spadku w kierunku wpustów dachowych.

Wymagany okres gwarancji na roboty: 60 miesięcy od dnia odbioru robót.

2. Roboty towarzyszące oraz tymczasowe konieczne do uwzględnienia:
a) organizacja i zabezpieczenie robót,
b) uporządkowanie terenu objętego wykonaniem robót.

3. Termin wykonania zamówienia: 21 dni od daty zlecenia. W przypadku opóźnienia terminu wykonania powyżej 14 dni Zlecającemu przysługuje prawo unieważnienia zlecenia i naliczenia kary w wysokości 20% wartości zlecenia. W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków dla rzetelnego wykonania przedmiotu umowy, istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji robót.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadają wiedzę i doświadczenie,
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie   przedmiotu Zamówienia,
W trakcie oceny ofert Zamawiający może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających w/w wymogi.

5. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 wraz z kosztorysem ofertowym na bazie załączonego przedmiaru.

6. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest wykonać wizję lokalną terenu budowy w celu uwzględnienia wszelkich prac i robót dodatkowych w ofercie.

7. Rozliczenie końcowe robót określi w formie wynagrodzenia obmiarowego.

8. Zamawiający przewiduje możliwość płatności częściowej po zakupie całości materiału.

9. Ofertę należy złożyć  w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego tj. 78-200 Białogard, ul. Kołobrzeska 58 (obiekt Inkubatora Technologicznego I piętro) lub przesłać w wersji elektronicznej (skan podpisanej oferty z załącznikami) na adres biuro@investparkbialogard.pl w terminie do 17.05.2019r. (tj. środa) do godziny 9.00.

10. Otwarcie ofert nastąpi 17.05.2019 r. o godzinie 9.05 w siedzibie zamawiającego.

11. Po wyborze wykonawcy, podpisanie zlecenia i przekazanie placu budowy nastąpi najpóźniej  w ciągu 7 dni.

12. Kryteria oceny ofert: Cena - 100 %.

13. Zamawiający może unieważnić część lub całość postępowania bez podania przyczyn unieważnienia.

14. Termin związania ofertą – 20 dni.

1) załącznik nr 1 – formularz oferty

2) przedmiar robót

 

 

Białogard 10.05.2019

  zatwierdził:

Tomasz Wegner

Prezes Zarządu