Zaproszenie do składania ofert na wykonanie posadzki betonowej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie posadzki betonowej

2018-01-24

 

 

 

Białogardzki Park Inwestycyjny „INVEST-PARK” Sp. z o.o.

 

zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie:
 wykonania posadzki betonowej

 

1. Przedmiotem zmówienia jest wykonanie posadzki z betonu B-25 zbrojona włóknami stalowymi, o grubości 20cm, powierzchnia posadzki utwardzana i impregnowana wyprawą przeciwpyłową.

2. Roboty towarzyszące oraz tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową konieczne do uwzględnienia:
a) organizacja i zabezpieczenie placu budowy,
b) uporządkowanie terenu objętego placem budowy.

3. Termin wykonania zamówienia do 02.03.2018 r. (udostępnienie terenu budowy od 26.02.2018).
Zamawiający dopuszcza wykonanie robót w 8 tygodniu tj. 19-23.02.2018.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie   przedmiotu Zamówienia.

W trakcie oceny ofert Zamawiający może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających w/w wymogi.

5. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 wraz z kosztorysem, który zostanie wykonany na podstawie projektu budowlanego.

5a. Zamawiający dopuszcza złożenie drugiej oferty, w ramach której beton dostarcza zamawiający.

6. Zamawiający rozliczenie końcowe robót określi w formie wynagrodzenia obmiarowego.

7. Zamawiający dopuszcza składnie ofert drogą elektroniczną tj. przesłany skan oferty i kosztorysu ofertowego na adres biuro@investparkbialogard.pl.

8. Kompletną ofertę należy złożyć  w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego tj. 78-200 Białogard, ul. Kołobrzeska 58 (obiekt Inkubatora Technologicznego I piętro) lub przesłać w wersji elektronicznej (skan podpisanej oferty z załącznikami) na adres biuro@investparkbialogard.pl  w terminie do 31 stycznia 2018r. (tj. środa) do godziny 9.00.

9. Otwarcie ofert nastąpi 31 stycznia 2018 r. o godzinie 9.15 w siedzibie zamawiającego.

10. Po wyborze wykonawcy, podpisanie umowy i przekazania placu budowy nastąpi najpóźniej  8 lutego do godziny 15.00.

11. Kryteria oceny ofert: Cena - 100 %.

12. Zamawiający może unieważnić część lub całość postępowania bez podania przyczyn unieważnienia.

13. Termin związania ofertą – 20 dni.

1) załącznik nr 1 – formularz oferty

2) załącznik nr 2 –  projekty

 

Białogard 24.02.2018

  zatwierdził:

Robert Madejski
Prezes Zarządu