Zaproszenie do składania ofert na wykonanie terenów zielonych

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie terenów zielonych

2019-05-20

 

 

 

Białogardzki Park Inwestycyjny „INVEST-PARK” Sp. z o.o.

 

zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie:
 wykonanie terenów zielonych wokół obiektów przemysłowych przy ul. Przemysłowej w Bialogardzie

 

1. Przedmiotem zmówienia jest wykonanie:

    1. Wykonanie trawnika przy hali STOK, ul. Przemysłowa 3 o powierzchni ok. 2400 m2

    2. Wykonanie trawnika przy hali LOGISPAK, ul. Przemysłowa 5 o powierzchni ok. 1200  m2

Zakres prac:
a) Kultywacja terenu glebogryzarką,
b) Usunięcie chwastów, korzeni, kamieni i innych zanieczyszczeń,
c) Wyrównanie terenu,
d) Wałowanie,
e) Wysianie trawy (nasiona dostarcza Zamawiający), nawodnienie i zwałowanie,
f)  Pielęgnacja do wzrostu trawy.

2. Termin wykonania zamówienia:
a) 3 tygodnie od daty zawarcia umowy.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają wiedzę i doświadczenie.
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

W trakcie oceny ofert Zamawiający może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających w/w wymogi.

4. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

5. Zamawiający wymaga żeby kosztorys ofertowy obejmował wszystkie prace oraz sprzęt niezbędne do wykonania robót. W przypadku potrzeby skorzystania z dodatkowego sprzętu powinien być on dostarczony przez Wykonawcę oraz ujęty w kosztorysie.

6. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest wykonać wizję w terenie.

7. Zamawiający rozliczenie końcowe robót określi w formie wynagrodzenia obmiarowego.

8. Zamawiający dopuszcza składnie ofert drogą elektroniczną tj. przesłany skan oferty na adres biuro@investparkbialogard.pl.

9. Kompletną ofertę należy złożyć  w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego tj. 78-200 Białogard, ul. Kołobrzeska 58 (obiekt Inkubatora Technologicznego I piętro) lub przesłać w wersji elektronicznej (skan podpisanej oferty z załącznikami) na adres biuro@investparkbialogard.pl  w terminie do 27.05.2019r. (tj. poniedziałek) do godziny 9.00.

10. Otwarcie ofert nastąpi 27.05.2019 r. o godzinie 9.05 w siedzibie zamawiającego.

11. Kryteria oceny ofert: Cena - 100 %.

12. Zamawiający może unieważnić część lub całość postępowania bez podania przyczyn unieważnienia.

13. Termin związania ofertą – 21 dni.

1) załącznik nr 1 – formularz oferty

Trawnik STOK

Trawnik LOGISPAK

 

Białogard 20.05.2019

  zatwierdził:

Tomasz Wegner

 Prezes Zarządu