Zaproszenie do składania ofert-podział działek

Zaproszenie do składania ofert-podział działek

2019-01-09

 

 

 

Białogardzki Park Inwestycyjny „INVEST-PARK” Sp. z o.o.

 

zaprasza do składania ofert na wykonanie prac w zakresie:
 wykonanie podziału działki nr 2/1 obręb ewidencyjny 0004 Miasta Białogard

1. Przedmiotem zmówienia jest przeprowadzenie podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 2/1 obręb ewidencyjny 0004 Miasto Białogard zgodnie z załączonym planem.

2. Termin wykonania zamówienia: niezwłocznie.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2)      posiadają wiedzę i doświadczenie.
3)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.
4)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie   przedmiotu Zamówienia.

4. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

5. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest wykonać wizję lokalną w terenie w celu uwzględnienia wszelkich okoliczności podczas realizacji zadania.

6. Zamawiający dopuszcza składnie ofert drogą elektroniczną tj. przesłany skan oferty ofertowego na adres biuro@investparkbialogard.pl.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. Kompletną ofertę należy złożyć  w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego tj. 78-200 Białogard, ul. Kołobrzeska 58 (obiekt Inkubatora Technologicznego I piętro) lub przesłać w wersji elektronicznej (skan podpisanej oferty z załącznikami) na adres biuro@investparkbialogard.pl  w terminie do 14.01.2019r. (tj. poniedziałek) do godziny 9.00.

9. Otwarcie ofert nastąpi 14.01.2019 r. o godzinie 9.05 w siedzibie zamawiającego.

10. Po wyborze wykonawcy, podpisanie umowy/zlecenia nastąpi najpóźniej 16 stycznia do godz. 15.00.

11. Zamawiający może unieważnić część lub całość postępowania bez podania przyczyn unieważnienia.

12. Termin związania ofertą – 20 dni.

1) załącznik nr 1 – formularz oferty

2) załącznik nr 2 –  plan podziału

 

Białogard 09.01.2019

  zatwierdził:

Robert Madejski

 Prezes Zarządu