Zaproszenie do składania ofert-wywiezienie ziemi

Zaproszenie do składania ofert-wywiezienie ziemi

2019-01-16

 

 

 

Białogardzki Park Inwestycyjny „INVEST-PARK” Sp. z o.o.

 

zaprasza do składania ofert na wykonanie prac w zakresie:
 wywiezienie ziemi z terenu działki nr 2/1 obręb ewidencyjny 0004 Miasta Białogard

1. Przedmiotem zmówienia jest załadunek i wywiezienie ziemi z terenu działki nr 2/1 obręb ewidencyjny 0004 Miasta Białogard i przewiezienie we wskazane przez Zamawiającego miejsce.

Orientacyjna ilość: ok. 500 m3
Odległość wywiezienia: max. 10 km
Wykonawca zapewnia załadunek ziemi.

2. Termin wykonania zamówienia:

  1. ok 100 m3 z obszaru pętli autobusowej – 09 lutego 2019
  2. pozostała ilość – 30 kwietnia 2019r..

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie.
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie   przedmiotu Zamówienia.

4. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

5. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest wykonać wizję lokalną w terenie w celu uwzględnienia wszelkich okoliczności podczas realizacji zadania.

6. Zamawiający dopuszcza składnie ofert drogą elektroniczną tj. przesłany skan oferty ofertowego na adres biuro@investparkbialogard.pl.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. Kompletną ofertę należy złożyć  w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego tj. 78-200 Białogard, ul. Kołobrzeska 58 (obiekt Inkubatora Technologicznego I piętro) lub przesłać w wersji elektronicznej (skan podpisanej oferty z załącznikami) na adres biuro@investparkbialogard.pl  w terminie do 21.01.2019r. (tj. poniedziałek) do godziny 9.00.

9. Otwarcie ofert nastąpi 21.01.2019 r. o godzinie 9.05 w siedzibie zamawiającego.

10. Po wyborze wykonawcy, przed podpisaniem zlecenia strony Wykonawca i Zamawiający wspólnie oszacują ilość ziemi do wywiezienia.

11. Zamawiający może unieważnić część lub całość postępowania bez podania przyczyn unieważnienia.

12. Termin związania ofertą – 20 dni.

1) załącznik nr 1 – formularz oferty,

2) załącznik nr 2 – plan sytuacyjny,

 

Białogard 16.01.2019

  zatwierdził:

Robert Madejski

 Prezes Zarządu

 

UWAGA!
1. Zmiana terminu składania ofert do dnia 23.01.2019 (środa) godz. 9.00, termin otwarcia ofert: 23.01.2019 o godz. 9.05
2. Zmiana formularza ofertowego