Zapytanie ofertowe na przebudowę napowietrznej sieci SN

Zapytanie ofertowe na przebudowę napowietrznej sieci SN

2017-12-22

 

 

 

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

logotypy

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przebudowę napowietrznej sieci SN 15 kV na kablową w magistrali linii SN nr 150

 

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta:

Białogardzki Park Inwestycyjny „Invest-Park” Sp. z o.o.
KRS: 0000437570, REGON: 32122645400000, NIP: 6722077446
ul. Kołobrzeska 58, 78-200 Białogard
tel.: 94 312 44 49, faks: 94 312 44 49, e-mail: biuro@investparkbialogard.pl
Adres strony internetowej: www.investparkbialogard.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa napowietrznej sieci SN 15 kV na kablową w magistrali linii SN nr 150 na odcinku od stanowiska nr 25 do stanowiska nr 26, dz. Nr 2/1 obr. 004 Białogard – Miasto, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania niniejszego zamówienia znajdują się
  w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do niniejszego zapytania, tj.: projekcie wykonawczym, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja projektowa dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w rozdziale 1 niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Rozwiązania projektowe, przywołane normy oraz urządzenia i materiały przyjęte w dokumentacji projektowej przez jej autorów służą rzetelnemu i jednoznacznemu określeniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza, zastosowanie innych urządzeń i materiałów od przyjętych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, iż takie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawców będą równoważne w stosunku do przedstawionych w dokumentacji projektowej, tzn. parametry proponowanych urządzeń i elementów będą nie gorsze od parametrów urządzeń i elementów przyjętych w dokumentacji projektowej. Zasada równoważności odnosi się również do zastosowanych norm i specyfikacji. Jeżeli w dokumentacji projektowej posłużono się nazwą własną materiału, urządzenia lub produktu należy potraktować to jako określenie pożądanego standardu jakości, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne względem opisanych.
 4. Dodatkowe uwagi:
  1) Wykonawca zapewni kierownika robót budowlanych oraz kadrę kierowniczą, niezbędną do prawidłowej realizacji zamówienia.
  2) Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia objęty był przynajmniej 5-letnim okresem gwarancji, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.
  3) Nie rozpoczęcie przez Wykonawcę realizacji robót w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy i przejęcia placu budowy skutkować może odstąpieniem Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy łącznie z naliczeniem kar umownych.
 5. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej RPZP.01.12.00 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzeskiego-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.
  1. Określenie przedmiotu zamówienia według kodów CPV:

  45310000-0 – Roboty instalacyjne elektryczne

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  1)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej: - warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże:
    a) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia na kwotę min.150 000,00 zł;
    b) posiadanie środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 150 000,00 zł, lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł;
     c) obrót w okresie od 2014 do 2016 r. w zakresie robót budowlano – montażowych,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, który wyniósł  łącznie co najmniej  200 000,00 zł netto;
  2) zdolności technicznej lub zawodowej: - warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli:
     a) Wykonawca wykaże doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: Wykonawca wykonał przynajmniej:
       - 2 prace polegające na wykonaniu robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane obejmujące budowę lub przebudowę linii SN o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto każda;
     b) Wykonawca wykaże osoby, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w tym przynajmniej:
        - 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymiw specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika budowy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia; ponadto osoba ta powinna posiadać co najmniej 24 miesięczne doświadczenie zawodowe przy realizacji robót elektroenergetycznych, jako kierownik budowy lub kierownik robót elektroenergetycznych (w rozumieniu art.12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).
 2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
  1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
  2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
  3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
  5) potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnejw zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;
  6) oświadczenia potwierdzającego łączny obrót Wykonawcy w latach 2014 – 2016, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Zamawiający zbada spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia - nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. Nie spełnienie przez Wykonawcę którego kolwiek warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

 

4. Informację o kryteriach oceny ofert oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.

Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Kryterium nr 1: Cena oferty – waga 90 pkt.
Kryterium nr 2: Okres gwarancji jakości – waga 10 pkt.

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

 1. Kryteria oceny ofert zostaną obliczone w następujący sposób:

1) Kryterium nr 1: cena.

Dokonując oceny złożonych ofert na kryterium cena, Zamawiający posłuży się wzorem matematycznym:

 

                                        oferowana cena minimalna

     Ilość Punktów = (------------------------------------------) x 100 x 90 %.

                                        cena w rozpatrywanej ofercie

 

Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w powyższym kryterium.

 

2) Kryterium nr 2: okres gwarancji jakości:

5 lat                                                    – 4 pkt;

6 lat                                                     – 6 pkt;

7 lat                                                     – 8 pkt;

8 lat i więcej                                        – 10 pkt.

 

Okres gwarancji jakości wyrażony jest w pełnych latach. W przypadku braku podania
w ofercie jakiegokolwiek proponowanego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zapewnia minimalną długość okresu gwarancji wymaganą przez Zamawiającego. Podanie przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 5 lat skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska w sumie obu kryteriów najwyższą liczbę punktów z pośród ofert nie podlegających odrzuceniu. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans kryteriów oceny, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego do złożenia ofert dodatkowych.

6. Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Ofertę należy przygotować w języku polskim. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia a jej treść musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia własnoręcznego podpisu (art. 78 Kodeksu cywilnego).
 3. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kosztorysu ofertowego sporządzonego metoda szczegółową w oparciu o załączony przedmiar robót.
 4. Oferta winna być napisana w sposób czytelny.
 5. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr
  1 niniejszego zapytania ofertowego.
 6. Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w niniejszym zapytaniu ofertowym dokumenty w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.
 7. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników powinny być ponumerowane, ułożone w kolejności przedstawionej w formularzu oferty i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.
 8. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono
  z dokumentów załączonych do niej.
 9. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych
  w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

1) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby zobowiązywać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia; w związku
z powyższym do oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, z którego powinien wynikać zakres umocowania; pełnomocnictwo musi zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;

3) w miejscu na wpisanie Wykonawcy należy wpisać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7. Termin realizacji umowy.

 1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia: w dniu podpisania umowy.
 2. Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia – do 5 marca 2018 r.

8. Informacje na temat zakresu wykluczenia.

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania w następujących sytuacjach:

1) Wykonawca będzie podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;

2) Wykonawcy składający oferty będą należeć do tej samej grupy kapitałowej;

3) Wykonawca zalega z opłacaniem podatków i/lub składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa następujące dokumenty:

1) oświadczenie, że nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;

2) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

9. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

Warunki i możliwości zmiany umowy zostały zawarte w § 15 projektu umowy stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszego zapytania ofertowego.

10. Informacje o możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

11. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą.

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

-  oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;

-  wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

-  dowody określające że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;

-  informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

- potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;

-  oświadczenia potwierdzającego łączny obrót Wykonawcy w latach 2014 – 2016, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

2)     W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

-  oświadczenia że nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;

-  oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

-   zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

-  zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

-  oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

3) Kosztorysu ofertowego sporządzonego metoda szczegółową w oparciu o załączony przedmiar robót.

4) Inne dokumenty nie wymienione powyżej stosowanie do potrzeb – np. pełnomocnictwa.

5) UWAGA: Zamawiający nie przewiduje możliwości wzywania Wykonawców do uzupełniania brakujących oświadczeń i dokumentów w ofertach. Istotne jest więc aby Wykonawca dołożył należytej staranności przy sporządzaniu oferty, a w szczególności aby Wykonawca załączył wraz z ofertą wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty. Brak wymaganych przez Zamawiającego dokumentów w ofercie skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

12. Informacje o planowanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

13. Informacja o terminie związania ofertą.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.

14. Informacja o miejscu i terminie składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Białogardzki Park Inwestycyjny „Invest-Park” Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 58, 78-200 Białogard – sekretariat (obiekt Inkubatora Technologicznego - I piętro)  nie później niż do dnia 08.01.2018 r., do godziny 12:00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.01.2018 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego – w gabinecie Prezesa.
 3. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

15. Informacje w zakresie podwykonawstwa.

Zamawiający nie ogranicza możliwości powierzenia niektórych elementów zamówienia podwykonawcom. Szczegółowe wymagania wobec podwykonawców zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego zapytania ofertowego.

16. Informacje dotyczące sposobu obliczenia ceny.

 1. Cena rozumiana jest, jako całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, łącznie z podatkiem VAT.
 2. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kosztorysu ofertowego sporządzonego metoda szczegółową na podstawie załączonego przedmiaru robót.
 4. Zaproponowana cena zostanie wyrażona w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty zawierającej cenę w innej walucie niż wskazana powyżej. Złożenie oferty z ceną wyrażoną
  w walucie innej niż polski złoty skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
 5. Zaproponowana przez Wykonawców cena jest ceną ryczałtową (w znaczeniu i ze skutkami określonymi w art. 632 kodeksu cywilnego).
 6. Zaoferowana cena musi uwzględniać wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 7. Załączony do zapytania ofertowego przedmiar robót należy traktować, jako element pomocniczy.
  W przypadku jakichkolwiek braków lub niedoszacowanych ilości w przedmiarze poszczególnych robót, materiałów lub pracy sprzętu, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie prac znajdujących się w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia Wykonawca musi to skalkulować w swojej ofercie.
 8. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
 9. Wykonawca wraz z ofertą składa informację, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku, albo informację o tym, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

17. Informacje w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej
  z następujących form:

1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, z dopiskiem „Zabezpieczenie – przebudowa napowietrznej sieci SN”;

2) poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)  gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 1. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
  i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast 30 % zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
 2. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,

2) termin obowiązywania gwarancji,

3) miejsce i termin zwrotu gwarancji.

 1. Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia wysokości.

 18. Informacje dodatkowe.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania w sytuacji kiedy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 2. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną największą liczbę punktów.
 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Formą kontaktu z Wykonawcami przewidzianą przez Zamawiającego jest kontakt przy pomocy poczty elektronicznej. Adres skrzynki elektronicznej wskazany został w rozdziale
  1 niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Informacja o wynikach postępowania zostanie przesłana Wykonawcom, którym przesłano niniejsze zapytanie ofertowe, oraz zostanie upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego.

19. Wymagania w zakresie wniesienia wadium.

 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wadium ustala się w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, zero groszy).
 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 73 8562 0007 0000 1349 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Białogardzie z dopiskiem „Wadium – wykonanie zjazdu i drogi wewnętrznej”;

2) poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 240, poz.1603 i Nr 257, poz. 1726).

 1. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innej postaci niż w pieniądzu, wymienionej w ust. 3 pkt 2 do 5, obejmujący okres związania Wykonawcy ofertą, należy dołączyć do oferty w osobnej kopercie.
 2. Zamawiający wyklucza wadium w innej postaci niż określone powyżej.
 3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenia powinna ona być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:

1) nazwę Zleceniodawcy (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;

2) nazwę postępowania;

3) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;

4) kwotę gwarancji/poręczenia;

5) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie związania ofertą;

6) termin ważności gwarancji/poręczenia zgodny z terminem związania ofertą.

 1. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.
 2. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego rozdziału.
 3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

20. Załączniki:

 1. Wzór formularza oferty,
 2. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
 3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 4. Wzór wykazu osób,
 5. Wzór wykazu robót budowlanych,
 6. Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej,
 7. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,
 8. Projekt umowy,
 9. Przedmiar robót,
 10. Projekt wykonawczy,
 11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zapytanie ofertowe

Białogard, dn. 22.12.2017 r.