top of page

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Białogardzki Park Inwestycyjny „INVEST-PARK” Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 58 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Spółki.


Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym działki 216 obręb 0005 m. Białogard o powierzchni 1,2314 ha, położona w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej.


Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KO1B/00051400/1


Plan zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości przewiduje tereny obiektów produkcyjnych, magazynów i składów oraz tereny zabudowy usługowej.( N2 12 P.U)

Cena wywoławcza wynosi 602.000 zł netto (Słownie złotych: sześćset dwa tysiące) + VAT .

Ofertę, sporządzoną w języku polskim, w zamkniętej kopercie, opisanej – „Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 216 obręb 0005 Miasta Białogard, położonej w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej” złożyć najpóźniej do dnia 24.05.2019 roku (tj. piątek) do godziny 15.00 w siedzibie Spółki w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 58  I piętro.


Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu należy wpłacić w gotówce w kwocie 40.000 zł na konto depozytowe Białogardzkiego Parku Inwestycyjnego „Invest-Park” Sp. z o.o. nr 73 8562 0007 0000 1349 2000 0010 w terminie do dnia 24.05.2019 roku do godziny 13.00. Wymagane jest, aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu.


Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 24.05.2019 roku (tj. piątek) o godzinie 15.05 w siedzibie Spółki w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 58 I piętro.

Uwaga !! Oferty, których zawartość nie będzie zgodna z wymogami organizatora, a także te które zostaną złożone po terminie nie zostaną zakwalifikowane do części niejawnej przetargu.


Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.


Więcej informacji dotyczących przetargu udziela  Waldemar Gorzelak pod numerem telefonu 784 694 265.


Informacje uzupełniające:


1. Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest przez nabywcę przed zawarciem umowy nabycia nieruchomości.

2. Nabywca nieruchomości ponosi koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

3. W razie uchylenia się osoby ustalonej jako nabywca  do zawarcia umowy Spółka  może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega  zwrotowi.

4. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu, zostanie im zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu.

5. Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

6. Nabywcą nieruchomości ustalonym w przetargu, z którym zawarta zostanie umowa notarialna, może być wyłącznie osoba na nazwisko której zostało wpłacone wadium. Jeżeli osoba ta pozostaje w związku małżeńskim, w którym panuje małżeńska wspólność ustawowa, nabycie nastąpi na obojga małżonków, niezależnie od tego na nazwisko którego z małżonków wpłacone zostało wadium i który z nich był obecny na przetargu, chyba że nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku odrębnego małżonka.

7. Na działce znajdują się czynne sieci gazowe, elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz telekomunikacyjne wobec powyższego nabywca przedmiotowej działki będzie zobowiązany do ustanowienia służebności przesyłu dla czynnych urządzeń znajdujących się na działce jeśli będzie to wymagane przez ich właścicieli lub do ich przeniesienia na własny koszt  i za zgodą właściciela.

8. Ewentualną wycinkę drzew rosnących na nieruchomości, stanowiącej przedmiot przetargu, należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Sprawy związane z wycinką drzew prowadzone są przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białogardzie. Koszty związane z wycinką drzew ponosi nabywca nieruchomości.

9. Nabywca nieruchomości, ustalony w przetargu, zobowiązany jest do przeprowadzenia własnym staraniem oraz na własny koszt prac porządkowych na nieruchomości, jeśli prace takie będą konieczne.

10. Nabywca nieruchomości złoży oświadczenie, iż akceptuje opisane wyżej warunki, związane z zagospodarowaniem nieruchomości oraz że nie będzie kierować do Białogardzkiego Parku Inwestycyjnego INVEST-PARK Sp. z o.o. żadnych roszczeń z tego tytułu jak również, że zapoznał się ze stanem faktycznym nieruchomości.

11. Pisemna oferta powinna zawierać:       a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,       b) datę sporządzenia oferty, c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,     d) jeżeli oferent składa ofertę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – opis charakteru działalności gospodarczej, prowadzonej przez oferenta,       e) oferowaną cenę wyższą od ceny wywoławczej i sposób jej wniesienia,   f) sposób zagospodarowania nieruchomości w formie opisowej. Oferenci mogą dodatkowo przedstawić sposób zagospodarowania nieruchomości w formie graficznej,      g) podpis osoby względnie osób uprawnionych do reprezentowania oferenta,      h) do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium, pełnomocnictwo – jeżeli ofertę podpisał pełnomocnik oferenta.

12. Przetarg pisemny nieograniczony składający się z części jawnej i niejawnej przeprowadzony zostanie przez komisję przetargową powołaną przez Prezesa Zarządu Spółki.       a)  część jawna:           1) komisja przetargowa podaje liczbę otrzymanych ofert i sprawdza dowody wniesienia wadium,           2) otwiera koperty z ofertami i sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamość osób, które złożyły oferty,           3) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłaszane przez oferentów,           4) weryfikuje oferty i ogłasza, które zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu,           5) zawiadamia oferentów o terminie i miejscu przeprowadzenia części niejawnej przetargu,           6) zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu,         7) w przypadku gdy komisja przetargowa stwierdzi, że nie została złożona żadna oferta spełniająca warunki przetargu, zamyka przetarg z wynikiem negatywnym.

       b) część niejawna:            1)komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert,      2) komisja sporządza protokół z przetargu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisywany jest przez przewodniczącego i członków komisji przetargowej oraz przez osobę wyłonioną w przetargu jako nabywca nieruchomości. Dwa egzemplarze przeznaczone są dla organizatora przetargu, a jeden dla osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

13. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

14. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie uczestników przetargu o jego wynikach w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.


Białogard 07.05.2019 r.


Zatwierdził:


Tomasz Wegner Prezes Zarządu


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page