top of page

Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości!


Białogardzki Park Inwestycyjny „INVEST-PARK” Sp. z o.o.

z siedzibą w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 58

o g ł a s z a przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Spółki.


Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym działki 2/14obręb 0004 m. Białogard o powierzchni 1,5138 ha, położona w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej.

Do przetargu przystąpić mogą jedynie podmioty z sektora MŚP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa), o których mowa w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

W celu określenia statusu przedsiębiorstwa ustalenia wymaga również to, czy jest ono przedsiębiorstwem samodzielnym albo partnerskim lub powiązanym. Wówczas do danych przedsiębiorstwa dotyczących zatrudnienia oraz wielkości przychodów i majątku należy dodać odpowiednie dane przedsiębiorstw partnerskich lub powiązanych (zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014).

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KO1B/00051936/7.

Plan zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości przewiduje tereny obiektów produkcyjnych, magazynów i składów oraz tereny zabudowy usługowej (N4 1 P,U).

Cena wywoławcza wynosi 451.000,00 zł netto (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy i 0/100 złotych) + VAT.

1. Ofertę, sporządzoną w języku polskim, w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, opisanej – „Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 2/14 obręb 0004 Miasto Białogard, położonej w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej” złożyć najpóźniej do dnia 18.06.2020r. roku (tj. czwartek) do godziny 14.30 w siedzibie organizatora przetargu (Spółki) w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 58 I piętro. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu do siedziby organizatora przetargu, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu należy wpłacić w gotówce w kwocie 20.000,00 zł na konto depozytowe Białogardzkiego Parku Inwestycyjnego „Invest-Park” Sp. z o.o. nr 73 8562 0007 0000 1349 2000 0010 w terminie do dnia 18.06.2020 roku do godziny 13.00. Wymagane jest, aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 18.06.2020 roku (tj. czwartek) o godzinie 14.45 w siedzibie organizatora przetargu (Spółki) w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 58 I piętro.

Uwaga!! Oferty, których zawartość nie będzie zgodna z wymogami organizatora, a także te które zostaną złożone po terminie nie zostaną zakwalifikowane do części niejawnej przetargu.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Więcej informacji dotyczących przetargu udziela Małgorzata Szyszlak pod numerem telefonu 600 899 138.

Informacje uzupełniające:

1. Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest przez nabywcę przed zawarciem umowy nabycia nieruchomości.

2. Nabywca nieruchomości ponosi koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

3. W terminie do 21 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty nabywca ma obowiązek podpisać umowę u notariusza ustalonego przez nabywcę i organizatora przetargu/wskazanego przez organizatora przetargu.

4. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

5. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu, zostanie im zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu.

6. Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Nabywcą nieruchomości ustalonym w przetargu, z którym zawarta zostanie umowa notarialna, może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, na nazwisko której zostało wpłacone wadium. Jeżeli osoba ta pozostaje w związku małżeńskim, w którym panuje małżeńska wspólność ustawowa, nabycie nastąpi na obojga małżonków, niezależnie od tego na nazwisko, którego z małżonków wpłacone zostało wadium i który z nich był obecny na przetargu, chyba że nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku odrębnego małżonka.

8. Ewentualną wycinkę drzew rosnących na nieruchomości, stanowiącej przedmiot przetargu, należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Sprawy związane z wycinką drzew prowadzone są przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białogardzie. Koszty związane z wycinką drzew ponosi nabywca nieruchomości.

9. Nabywca nieruchomości, ustalony w przetargu, zobowiązany jest do przeprowadzenia własnym staraniem oraz na własny koszt prac porządkowych na nieruchomości, jeśli prace takie będą konieczne.

10. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się rozpocząć zabudowę nieruchomości zgodnie z „mpzp” w terminie 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, oraz uruchomi na tej nieruchomości działalność w terminie 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

11. W przypadku niewywiązania się z warunków punktu 10 Nabywca zapłaci Spółce kary umowne w wysokości 1 % ceny zakupu za każdy miesiąc opóźnienia licząc od upływu: a. terminu 1 roku, o którym mowa w pkt 10 przewidzianego na zabudowę nieruchomości zgodnie z „mpzp”, b. terminu 3 lat, o którym mowa w pkt 10 przewidzianego do uruchomienia działalności , co zostanie ujęte w umowie przeniesienia prawa własności nieruchomości zawartej pomiędzy nabywcą a organizatorem przetargu.

12. Nabywca nieruchomości złoży oświadczenie, iż akceptuje opisane wyżej warunki, związane z zagospodarowaniem nieruchomości oraz że nie będzie kierować do Białogardzkiego Parku Inwestycyjnego INVEST-PARK Sp. z o.o. żadnych roszczeń z tego tytułu jak również, że zapoznał się ze stanem faktycznym nieruchomości.

13. Pisemna oferta powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

b) datę sporządzenia oferty,

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

d) jeżeli oferent składa ofertę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – opis charakteru działalności gospodarczej prowadzonej przez oferenta,

e) oferowaną cenę wyższą od ceny wywoławczej i sposób jej wniesienia.

f) sposób zagospodarowania nieruchomości w formie opisowej. Oferenci mogą dodatkowo przedstawić sposób zagospodarowania nieruchomości w formie graficznej,

g) podpis osoby względnie osób uprawnionych do reprezentowania oferenta,

h) do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium, pełnomocnictwo – jeżeli ofertę podpisał pełnomocnik oferenta.

14. Przetarg pisemny ograniczony składający się z części jawnej i niejawnej przeprowadzony zostanie przez komisję przetargową powołaną przez Prezesa Zarządu Spółki.

a) część jawna:

1) komisja przetargowa podaje liczbę otrzymanych ofert i sprawdza dowody wniesienia wadium,

2) otwiera koperty z ofertami i sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamość osób, które złożyły oferty,

3) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłaszane przez oferentów,

4) weryfikuje oferty i ogłasza, które zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu,

5) zawiadamia oferentów o terminie i miejscu przeprowadzenia części niejawnej przetargu,

6) zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu,

7) w przypadku gdy komisja przetargowa stwierdzi, że nie została złożona żadna oferta spełniająca warunki przetargu, zamyka przetarg z wynikiem negatywnym.

b) część niejawna:

1) komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert,

2) komisja sporządza protokół z przetargu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisywany jest przez przewodniczącego i członków komisji przetargowej oraz przez osobę wyłonioną w przetargu jako nabywca nieruchomości. Dwa egzemplarze przeznaczone są dla organizatora przetargu, a jeden dla osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

15. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

16. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie uczestników przetargu o jego wynikach w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Białogard, 04 czerwca 2020r.

Zatwierdził:

Prezes Zarządu

Waldemar Gorzelak
Comments


bottom of page